صبر

خيلی وقتا بايد صبر کرد تا اون جوری که میخوای بشه,خب این قبول!..
ولی اگه بدونی هيچ وقت اون جوری نميشه چی!؟
ارسال یک نظر