چشمهایت

باور کن
باور کن غربت یعنی چشمان تو وقتی غریبه نگاهم میکنی نه جایی که هیچ آشنایی نباشد.
ارسال یک نظر