دنیای مجازی

جدا چقدر فاز می داد که به همین  راحتی که از دنیای مجازی میریم بیرون و ساین اوت می کنیم می شد که بهمین راحتی از دنیای واقعی هم بریم ..
ارسال یک نظر