تبعید اجباری

چقدر دلواپس ات بودم تو این تبعید اجباری .....
یعنی هروقت  به اینجای آهنگ  میرسم  رسما تموم میشم ...
ارسال یک نظر