روزگار کرخت


دست به هم مي سايم و آسمان را می پایم 
نه  سردم نیست هوا هم هوای سرما نیست 
اما هوای دلم سر شده و تمام وجودم را "ها " بايد کرد
شايد گرم شود
و کرختي تلخ اين روزها جريان يابد
تمام شود
ارسال یک نظر