انگشت کوچک دست چپم

انگشت کوچک دست چپم مدتی است خوابیده
انگشت کوچک دست چپم حس ندارد
صدایش می کنم نمی شنود
فشارش می دهم نمی فهمد
حرصم که میگیرد با سوزن می افتم به جانش
چیزی نمی گوید و فقط گریه می کند
سرخ سرخ
انگشت کوچک دست چپم مدتی است با من قهر کرده
هرچه به او می گویم آخر چه مرگت هست هیچ نمی گوید
و من هم به او لج می کنم
و
خوابم می برد 
ارسال یک نظر