خورشید خانوم چارقد مشکی نمی خواست

چقدر سخته بعد چند روز بی خبری از همه جا یکهو بیایی و ببینی چه اتفاقها افتاده دردناک
خورشید بی دختر شده و دختر خورشید حالا رفته اون بالا بالاها
هیچ چیز نمی توانم بگویم
جز اینکه
همیشه بیادت خواهم بود
....
ارسال یک نظر