مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد...


یکی اینجا برود به خانواده ام بگوید  :

دیگر تمام شد ، همیشه پیش از آن که فکر کنی اتفاق می افتد ...

ارسال یک نظر