باور...

اول هر ماه یعنی آی وی آی جی !
یعنی 
عادتی که درد دارد
دردی که تاول دارد
تاولی که نفس نفس دارد
و باز درد
نه اینطوری نمی شود
با کورتون شاید آرام شوی اما سرباز فراموش نکن که جنگ تمام نمی شود
تنها تو دیرتر باورت خواهد شد...
ارسال یک نظر