زرگندهزندگی توی این شهر مگر لذتی ندارد که دور و برش هی خالی و خالی تر می شود؟
 هر روز بیشتر می شود تعداد رفقایی که می آیند ببینند آسمان کجای دنیا آبی تر است ، زندگی کجا نه قشنگ تر که تنها کمی امن تر است ؟
چه شده است کوچه پس کوچه های کودکی ام ؟
ارسال یک نظر