دل شكستن

وقتی دل کسی رو بشکنید...
هر کاری هم که بعد از اون براش انجام بدین...
اون دیگه هیچوقت براتونهمون "آدم سابق" نميشه هيچ وقت !
ارسال یک نظر