پنجره فولاد


باید  هم از فولاد باشد آن پنجره  وگرنه کدام جنس تحمل این همه جفا و درد و غم را دارد ؟
باید هم فولادی باشد که تاب بیاورد این همه غربت را
که ببیند بر عاشقانش چه می‌گذرد و باز تاب بیاورد ، که فولاد باشد و سنگین که زمین تنگی کند و آسمان خودداری.
نگین خراسان ما را از برکات  غریبی‌ات محروم مکن.
ارسال یک نظر