بازی دنیامی‌دانی غم‌انگیزترین بازی دنیا چیست؟
 این‌که دسته‌ای برای هر نـَفـَس بیشتر با بیماری، جنگ و حادثه مبارزه می‌کنند و می‌میرند و عده‌ای در آرزوی نـَفـَس‌های کمتر خود را به زمان و حادثه می‌سپارند و نمی‌میرند.