تاریخ خورشیدی


حضرت معین می فرمایند:  به این  تاریخ  خورشیدی به این فرهنگ می نازیم !
 اما دقیقا نمی فرمایند که به کدوم روزش می نازیم ؟به اون روز مرگ بر مصدق های اوباش که پیرمرد را کشاند به تبعید  یا اون روزی که  موسوی در بن بست اختر خونه نشین شد و ایران قیامت نشد ؟
به  ذره ذره آب شدن نسرین ستوده  یا نه به یک تاریخ پراز اعدام و زندان و اعتصاب ؟
 به کجای این تقویم خورشیدی مان واقعا باید بنازیم ؟
ارسال یک نظر