بود و نبودآدم باید یکی رو داشته باشه وقتی دلش گرفته بهش زنگ بزنه و براش پشت گوشی آهنگ بذاره ...
یکی که وقتی نباشه ، دلشوره بگیری.
 یکی که نبودنش بشه دلیل تمام خوش نگذشتن‌های دنیا …