حامد عزیز برادر و رفیق خوبم
تسلیت واژه کوچکی است در برابر از دست دادن پدر
غم تو، غم من هم هست...


ارسال یک نظر