تجاوز

بزرگترین تجاوز دنیا همین زندگیه !

زندگی، تجاوز قانونی به زنده هاست و صدای کسی هم در نمیاد !
ارسال یک نظر