جور دیگری

مانند سایه بود در زندگی‌ام ، اکسیژن بود برای زنده ماندنم  حالا انگار نیست و همین جور آفتاب می خورد بر سر ورویم هوای زندگی‌ام مسموم شده و من ماندم و یک مشت خاطرات و حرف‌های بوی نا گرفته .
چیز دیگری و جور دیگری نتوانستم بشوم و شاید خیلی طول بکشد تا فراموشش کنم و خیلی بیشتر تا متنفر بشوم و بعد بی‌تفاوت بشوم و بعد محو بشود و تمام ...

 کاش از اول نبودی ، کاش ! 

تعارف...بسیاری از «من هم دوستت دارم» ها نتیجه رودربایستی های است که «دوستت دارم»ها ایجاد می کنند و موضوع اصلی اینجاست که ما ایرانی ها با اینکه از همه ملل بیشتر تعارف می کنیم و می دونیم دروغه اما همیشه هم تعارفها روجدی میگیریم !