کابوس

نگرانم ، نگرانم که وطنم معروف شود به سرزمینی که در آن آب بازی و آب پاشی در پارکها ممنوع اما اسید پاشی به روی زنان و دخترانش آزاد است !

ارسال یک نظر