رنج عشق

رنجی که از هم بردیم واقعی بود و به همان اندازه عشقی که به هم داشتیم. 
سکوت کردن، در انزوا به سر بردن و دوباره سکوت کردن…

بوی نو شدن می آید ولی تو همیشه رفیق کهنه من بمان ...


گندمهای هفت سین به گندمهای آسیاب گفتند: قصه ماگرچه نان نداشت اما پایانی سبز داشت ، پایان امسالتان سبز باد . آرزویم برایتان این است : درمیان مردمی که می دوند برای زنده ماندن آرام قدم بردارید  برای زندگی کردن ...

ایرانی بازی

زندگی ما زیباست ؟