بوی نو شدن می آید ولی تو همیشه رفیق کهنه من بمان ...


گندمهای هفت سین به گندمهای آسیاب گفتند: قصه ماگرچه نان نداشت اما پایانی سبز داشت ، پایان امسالتان سبز باد . آرزویم برایتان این است : درمیان مردمی که می دوند برای زنده ماندن آرام قدم بردارید  برای زندگی کردن ...
ارسال یک نظر