رنج عشق

رنجی که از هم بردیم واقعی بود و به همان اندازه عشقی که به هم داشتیم. 
سکوت کردن، در انزوا به سر بردن و دوباره سکوت کردن…
ارسال یک نظر