خودخواهی


من و تو هر دو میدانیم که هیولایی هست سهمگین و زخمی و زوزه کش ...هیولایی که رحم و مروت نمیشناسد و هیچوقت خسته نمیشود ...هیولایی که انقدر زخم خورده و تلخ شده که دوست داشتن را باور نمیکند...
هیولایی به اسم خودش...
هیولایی به اسم خودخواهی...
به اسم هر کدام از ما......
ارسال یک نظر