سیستم !

عباس آقا (عزت الله انتظامی) : تو خیال می کنی این همه خرابی تو این ساختمون از کجا میاد ؟
آقا سعدی (حسین سرشار) :  از کجا میاد ؟
عباس آقا (عزت الله انتظامی) :  از کجا میاد ؟ از اینجا میاد !
آقا سعدی (حسین سرشار) : مگه چه عیبی داره دو تا سوراخ پیدا شده می گیرمش در عوض این سیستم …
عباس آقا (عزت الله انتظامی) :سیستم من سیستم من ! بشاش تو این سیستم !

اجاره نشینها ، داریوش مهرجویی، ۱۳۶۵ .
ارسال یک نظر