وفای به عهد


همسر شهید :
زنگ زدیم گفتیم حاجی بسلامتی نوه دار شدی ، کی برمیگردی ؟ گفت : من که تازه اومدم ولی هفته دیگه میام ایران !
می دونستیم اونجا درگیره و زیاد زنگ نمی زدیم مزاحمش بشیم ، دقیقا یک هفته گذشت و زنگ زدند ، گوشی را برداشتم دیدم حاجی نیست و یکی از دوستانش هست و خلاصه گفتند ، حاجی شهید شده و امروز پیکرش را می فرستیم ایران !

شهید سردار محمدرضا ابراهیمی 
شهادت : ۲۶ آبان ۱۳۹۴ - حلب 
ارسال یک نظر